Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

AGP Eğitim & Danışmanlık olarak, konusunda uzman kadrosuyla ister paket olarak ister tek bir parçasından yararlanabileceğiniz danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
• İş Analizleri ve İş Tanımları
• İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
• Personel Seçme ve Yerleştirme
• Performans Yönetimi
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Hakkında

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması işletmenin stratejik amaçlara ulaşabilmek için gereksinim duyduğu elemanların belirlenmesi sürecidir. Bu süreç insan kaynakları planlamasından faaliyet planlaması yönü ile ayrılmakta, sadece belli bir dönem için gereksinim duyulan insan kaynağının sayısal yönden belirlenmesini değil iç ve dış çevre koşullarına, işletmenin stratejisi ve amaçlarına göre niteliksel açıdan gereksinim duyulan insan kaynakları ve işlevlerinin belirlenmesini de içermektedir. Bu çerçevede stratejik insan kaynakları planlaması işletme stratejisine bağlı bir insan kaynakları stratejisinin oluşturulması, işletmenin amaçları ve stratejileri ile desteklenmiş insan kaynakları taleplerinin karşılanması ve stratejiler ve insan kaynakları talepleri doğrultusunda planlamayı bütünleyen politikalar ve programlar geliştirilmesidir.

İş Analizleri ve İş Tanımları Hakkında

İşletmelerin hedef ve amaçları doğrultusunda hem çalışanların hem de yapılan işlerin bölüm, birim ve departman gibi alt gruplara ayrılması faaliyetlerin etkin yürütülmesine, görev tanımlarının yapılmasına, özelliklerin belirlenmesine ve insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların ya da sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriler ve işin yapıldığı koşulların araştırılması için kullanılan tekniktir. İş Analizi; veri toplama fonksiyonudur. İşletme hakkında bütün bilgilerin toplanması amaçlanır. İş analizinin bir uzantısı olan iş tanımları; işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. İş tanımları; iş analizi ile elde edilen bilgilerin sistematik ve bilinçli bir şekilde sunulmasıdır.

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi Hakkında

Organizasyonlarda ücretlendirme sistemleri, iş değerleme sonuçlarına ve raporlama ilişkilerine dikkat edilerek oluşturulur. Bireysel ve organizasyonel bazda bir çok amacı bulunmaktadır.

Ücretlendirmenin Amaçları

• Potansiyel işe başvuran aday kalitesini yükseltme
• İyi çalışanların bağlılığını kazanma
• İş verimliliğini ve çalışan performansını arttırma
• Maliyet açısından rekabet avantajı kazanma
• Ödeme konusunda yasal yükümlülükleri yerine getirme
• Organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma
• Organizasyonun yapısını pekiştirme

Personel Seçme & Yerleştirme Hakkında

Bu süreç dört ana faaliyet sonucu tamamlanmaktadır.
• Bütçe planlama
• Aday havuzu oluşturma
• Seçme ve onay süreci
• Oryantasyon

Performans Yönetimi Hakkında

Topluluk ve şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine göre yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Hakkında

Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini performans danışmanlığı anlayışıyla destekler ve ihtiyaçları önceden tespit ederek eğitimlerini gerçekleştirir.